Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Dilek
dc.contributor.authorCan, Gülbeyaz
dc.date.accessioned2022-05-16T07:35:55Z
dc.date.available2022-05-16T07:35:55Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationYıldırım, D. & Can, G. (2019). OPİOİD İLAÇ KULLANAN HASTALARDA GELİŞEN KONSTİPASYONUN YÖNETİMİ. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 8 (1), 27-32.en_US
dc.identifier.issn2146-9601
dc.identifier.issn2147-2238
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/4028
dc.description1 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi, ORCID ID: 0000-0002-6228-0007 2 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Prof. Dr. ORCID ID: 0000-0002-5368-0893 --en_US
dc.description.abstractOpioidler ağrı tedavisinde sık kullanılmaktadır. Opioidlerin analjezik etkisinin yanında bazı yan etkileri de vardır. En yaygın görülen ve hastalar tarafından tanımlanan en rahatsız edici yan etkisi konstipasyondur. Hastaların yaşam kalitesini ve tedaviye uyumunu olumsuz yönde etkileyen konstipasyon, sağlık bakım maliyetlerini arttırmakta, hastanede kalış süresini uzatmakta, hastane başvurularını arttırmakta, tedavi dozlarının atlanmasına, azaltılmasına hatta tedavinin sonlanmasına neden olabilmektedir. Konstipasyon yönetiminde laksatif, lavman, opioid reseptör antagonistleri gibi farmakalojik yaklaşımlar, hasta eğitimi, sıvı ve lif alımını arttırma, egzersiz, abdominal masaj gibi nonfarmakolojik yaklaşımlar önerilmektedir. Ancak literatürde opioid ilişkili konstipasyon yönetiminde etkili bir bakım protokolü tanımlanamamıştır. Literatür verileri ışığında, opioid ilaç tedavisi olan hastalar mutlaka rutin olarak konstipasyon açısından değerlendirilmeli ve opioid ilişkili konstipasyon yönetimine yönelik klinik protokoller oluşturulmalıdır. Sağlık bakım ekibi opioid ilişkili konstipasyon ve yönetimi konusunda bilgilendirilmelidir. Opioid ilişkili konstipasyon yönetiminde yer alan yaklaşımların etkinliğini değerlendirecek randomize kontrollü çalışmalara gereksinim vardır. Bu derleme, sağlık ekibinin opioid ilişkili konstipasyona yönelik bilgi düzeylerinin ve farkındalığının arttırılması amacıyla yapılmıştıren_US
dc.description.abstractOpioids are frequently used in the treatment of pain. In addition to the analgesic effect of opioids, there are some side effects. The most common and most annoying side effect is constipation. Constipation affecting patients' quality of life and compliance with treatment negatively increases the cost of health care, prolongs hospital stay, increases hospital admissions, decreases treatment doses, reduces treatment, and even leads to cessation of treatment. Pharmacological approaches such as laxatives, enema, opioid receptor antagonists, patient education, enhancement of fluid and fiber intake, exercise, abdominal massage are recommended in constipation management. However, no effective care protocol has been identified in the literature in the management of opioid-related constipation. In the light of literature, patients with opioid drug therapy should be routinely evaluated for constipation and clinical protocols for opioid-related constipation management should be established. Health care team should be informed about opioid-related constipation and management. There is a need for randomized controlled trials to evaluate the effectiveness of approaches involved in opioid-related constipation management. This review was conducted to increase the knowledge and awareness of the health team towards opioid-related constipation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Universityen_US
dc.relation.ispartofBalıkesir Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAğrıen_US
dc.subjectOpioidleren_US
dc.subjectOpioid ilişkili konstipasyonen_US
dc.subjectKonstipasyon yönetimien_US
dc.subjectPainen_US
dc.subjectOpioidsen_US
dc.subjectOpioid-induced constipationen_US
dc.subjectConstipation managementen_US
dc.titleOpioid ilaç kullanan hastalarda gelişen konstipasyonun yönetimien_US
dc.title.alternativeOPIOID-INDUCED CONSTIPATION MANAGEMENTen_US
dc.title.alternativeOPIOID INDUCED CONSTIPATION MANAGEMENTen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridDilek Yıldırım |0000-0002-6228-0007en_US
dc.authoridGülbeyaz Can |0000-0002-5368-0893en_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume8en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage27en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorYıldırım, Dilek


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record