Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTuran, Sema
dc.contributor.authorBilgin, Rümeysa
dc.date.accessioned2022-11-24T09:16:12Z
dc.date.available2022-11-24T09:16:12Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.citationTuran, S. & Bilgin, R. (2021). Türkiye'deki Halka Açık Firmaların Net İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma Değerine Etkisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 19 (40), 437-458. DOI: 10.35408/comuybd.764177en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.issn2147-9771
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.35408/comuybd.764177
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/4282
dc.descriptionBu çalışma, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalında, 2020 yılında tamamlanan, “Gelişmekte Olan Ülkelerde Net İşletme Sermayesi Yönetiminin Firma Değeri Üzerine Etkisi: Hiyerarşik Model Yaklaşımı ” başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir ve Araştırma ve Yayın Etiğine uygun olarak hazırlanmıştır. 2 Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, sematrnnn@outlook.com, https://orcid.org/0000-0003-0247-4106. 3 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, İstanbul, Türkiye, rumeysa.bilgin@izu.edu.tr, https://orcid.org/0000- 0002-5919-0035en_US
dc.description.abstractİşletme sermayesinin etkin yönetimi, yatırım ve finansman stratejilerinin doğru seçilmesi ile mümkündür ve firma değerinin arttırılması için gerekli olduğu kabul edilir. Etkin uygulanan bir işletme sermayesi yönetiminin, firmaların değerine olumlu katkıda bulunması beklenir. Firma değeri, yatırımların gelecekteki nakit akışları ile bu nakit akışlarının finansal riskinin bir bileşimidir. Bu nedenle varlık yatırımları ve bu yatırımların finansmanı önemlidir. Firmalar, faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için işletme sermayesi yatırım ve finansman kararları arasında bir denge kurmalıdırlar. Firmalar, risk ve kârlılığı etkin bir net işletme sermayesi yönetimi ile dengeleyerek şirketin değerini artırmayı amaçlar. Bu amaçla, net işletme sermayesi yönetimindeki eğilimler ve firmanın değeri üzerindeki etkisini incelenmiştir. Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık firmaların net işletme sermayesi yönetiminin firma değeri üzerindeki etkisi dinamik panel veri analizi yöntemlerinden iki aşamalı sistem GMM ile analiz edilmiştir. Çalışmada, Compustat Global Capital IQ veri tabanında verilerine ulaşılabilen 314 finans dışı sektörde faaliyet gösteren halka açık firmanın 2012-2018 yıllarına ait firma düzeyindeki verilerini içeren bir panel veri seti kullanılmıştır. Çalışmada, firmaların piyasa değerinin doğal logaritması bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Kullanılan değişkenlerin çeşitli kombinasyonları yapılarak yedi model tahmin edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, firma değerinin işletme sermayesi yönetimi tercihlerinden etkilendiği bulgulanmıştır. Net işletme sermayesi ile firma değeri arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulgulanırken nakit çevrim süresi ve cari oranın firma değeri üzerinde etkili olmadığı görülmüştür. Bu sonuca göre, firmalar tutucu net işletme sermayesi stratejisi uyguladıklarında firma değerinin artacağı ortaya konmuştur. Ayrıca, önceki dönemin firma değerinin cari dönemi etkilediği bulunmuşturen_US
dc.description.abstractEffective management of working capital is possible with the right choice of investment and financing strategies and is considered necessary to increase the value of a firm. An effective working capital management is expected to contribute positively to the firm’s value. Firm value is a composition of the future cash flows from investments with the financial risk of these cash flows. Therefore, asset investments and how these investments are financed is important. Firms should establish a balance between working capital investment and financing strategies. Firms aim to enhance the value of the company by balancing risk and profitability with effective a net working capital management. For this purpose, the trends in net working capital management and their impact on the value of firms are examined. In study, the effect of net working capital management on the value of publicly listed firms operating in Turkey is investigated by employing a 2-step system GMM methodology. An unbalanced panel dataset containing firm-level data of 314 publicly traded non-financial firms, of which Compustat Global Capital IQ database has the relevant data, is employed. In study, the natural logarithm of the it firm’s market value is used dependent variable. Seven models are estimated by making various combinations of the variables used. As a result of the study, it was found that net working capital management is a determinant of firm value. A statistically significant and positive effect of net working capital on firm value is detected. However, cash conversion cycle and current ratio do not have any effects on firm value. According to this result, it is revealed that firm value will increase when firms implement conservative net working capital strategy. Also, it is found that the firm value of the previous period affected the current period.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.identifier.doi10.35408/comuybd.764177en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFirma değerien_US
dc.subjectNet işletme sermayesi yönetimien_US
dc.subjectDinamik panel veri analizien_US
dc.subjectFirm valueen_US
dc.subjectNet working capital managementen_US
dc.subjectDynamic panel data analysisen_US
dc.titleTürkiye'deki halka açık firmaların net işletme sermayesi yönetiminin firma değerine etkisien_US
dc.title.alternativeTHE EFFECT OF NET WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON THE VALUE OF PUBLICLY LISTED FIRMS IN TURKEYen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridSema Turan |0000-0003-0247-4106en_US
dc.authoridRümeysa Bilgin |0000-0002-5919-0035en_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue40en_US
dc.identifier.startpage437en_US
dc.identifier.endpage458en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.institutionauthorTuran, Sema
dc.institutionauthorBilgin, Rümeysa
dc.authorwosidBilgin, Rümeysa/EMR-0494-2022en_US
dc.authorscopusid56485884500en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record