Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorParlak, Kemalettin
dc.contributor.authorBilgin, Kürşat
dc.date.accessioned2019-06-28T07:05:17Z
dc.date.available2019-06-28T07:05:17Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationBilgin, K. (2014). Kariyer basamakları sistemine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/431
dc.description.abstractBu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya geçirdiği kariyer basamakları sistemi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arası bir ilişki olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmada İstanbul İli Kartal ilçesindeki 253 öğretmene Meyer ve Allen tarafından geliştirilen 18 maddelik örgütsel bağlılık ölçeği uygulanmıştır. Çalışmada 161 öğretmen ve 91 uzman öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmada tarama modellerinden betimsel ilişkisel tarama modeli uygulanmış, toplanan veriler SPSS 16.0 programına girilmiş ve araştırma verileri bu program aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmen ve uzman öğretmenlerin cinsiyet ,yaş, kıdem, öğrenim düzeyi, branşları, okul türü ve öğrenci sayısı ile ilgili değişkenler ile örgütsel bağlılık düzeylerine yönelik görüşleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmamızın ana problemi olan kariyer basamaklarına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arası anlamlı bir ilişki olmadığı, örgütsel bağlılığın alt boyutları olan duygusal, devam ve normatif bağlılık boyutlarında da anlamlı biri fark bulunamamıştır. Okulun bulunduğu çevrenin sosyo-ekonomik durum değişkenine ve imkan (okulun fiziksel koşulları) değişkenine göre karşılaştırma yapıldığında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Sosyo-ekonomik durum arttıkça örgütsel bağlılık puanlarının arttığı görülmüştür. Yine aynı şekilde ortalamalara bakıldığında okulun imkanları arttıkça örgütsel bağlılık puanlarının arttığı belirlenmiştir. Kariyer basamakları sistemi ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arası anlamlı bir farkın bulunamaması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığının uygulamaya koyduğu bu sistemin tam olarak amacına ulaşmadığı söylenebilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, implement the ministry of education with the system of career ladders between the level of teachers organizational commitment whether a relationship were examined. This study is included about the concept of organizational commitment domestic and overseas theoretical publications. In this study, developed by Meyer and Allen 18-item organizational commitment scale was applied 253 teachers in the Kartal district of Istanbul Province. 161 teachers and 91 specialist teachers has been reached. Screening models of the descriptive relational model was applied, the data collected is entered program SPSS 16.0 and research data has been solved through this program. Participated in the research of teachers and specialist teachers gender, age, seniority, education level, branches, school type, number of students and career ladders with variables related to the level of organizational commitment levels concluded that there isn't a significant relationship between their opinions have emerged. According to the Socio-economic status and facilities to the variable when compared was found to be statistically significant. Socio-economic status increases organizational commitment scores have increased. In the same way when compared to the average of the facilities was found to increase with increasing loyalty points. The main problem of research with the career ladder system between teachers' organizational commitment absence of a significant difference Ministry of Education has implemented this system in the strict sense, it is concluded that the aim can not be reached.en_US
dc.description.tableofcontentsÖrgüt Kavramı -- Örgütsel Bağlılık Kavramı -- Davranışsal Bağlılık ve Davranışsal Bağlılık Yaklaşımları -- Tutumsal Bağlılık ve Tutumsal Bağlılık Yaklaşımları -- Örgütsel Bağlılığa Etki Eden Faktörler -- Kariyer Basamakları Sistemi -- Kariyer Kavramı -- Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Basamakları Sistemien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKariyer basamakları sistemine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeAccording to the system of career ladders examination of teachers organizational commitmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorBilgin, Kürşat


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record