Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorVarlı, Abdül Kasım
dc.contributor.authorYurtdakal, Dinemis Handan
dc.date.accessioned2019-06-28T12:07:53Z
dc.date.available2019-06-28T12:07:53Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationYurtdakal, D. H. (2015). Biçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin İngilizce kelime hazinesinin gelişmesine olan etkileri. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/466
dc.description.abstractPlanlama, öğretimin en zorlu adımlarından biridir. Yabancı Dil Öğretiminde de Değerlendirme, planlama sürecinin dönüm noktalarından biridir. Değerlendirme, öğrencilerin ne bildiğini ve öğrenim sürecinin farklı aşamalarında ne yapabileceklerini belirlemeye yardımcı olur. Değerlendirmeye, yöneticiler, öğretmenler, aileler ve öğrenciler gibi pek çok farklı otorite tarafından ihtiyaç duyulmaktadır. Yöneticiler, planlanan programın düzgün işleyip işlemediği hususunda ve öğrencilerin derslerinde gelişme gösterip gösteremediği konusunda aydınlanmak için değerlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Eğer değerlendirme sonucu tatmin edici değilse, belirlenen amaçlara daha başarılı şekilde ulaşmak için, programın değişimi veya yeniden yapılandırılması ihtiyacı doğar. Değerlendirme sürecinin ikinci önemli katılımcıları öğretmenlerdir. Öğretmenler hedeflenen program ve hedef kitle arasındaki köprü olmaları dolayısıyla değerlendirmeye ihtiyaç duyarlar. Planlanan programı gerçek hayata geçiren asıl aktörler öğretmenlerdir. Değerlendirme sürecinin üçüncü önemli katılımcıları ise ailelerdir. Aileler de değerlendirme sürecinde oldukça önemlidirler, çünkü çocuklarının öğrenme sürecinin somut sonuçlarını görmek hususuna oldukça önem verirler. Değerlendirme sürecinin son önemli katılımcıları ise öğlencilerdir. Öğrenciler, kendi öğrenme süreçlerinin aktif katılımcılarıdırlar. Başarılı bir öğrenme süreci için, öğrenciler programın ve derslerin gerektirdikleri ve başarılı olmaları noktasında onlardan beklenenler hususunda bilgilendirilmelidirler. Öğretme sürecinin sonunda, öğrencilere de öğrenmelerinin somut sonuçları sunulmalıdır. Değerlendirme de hem öğlencilere hem de diğer tüm katılımcılara öğrenmenin sonucunu sunan bir anahtardır. Değerlendirme sürecinin objektif ve etkili olması bu ilgili dört katılımcı taraf arasında etkili bir sistem yaratmak açısından önemlidir. Bilhassa öğretmenler, değerlendirme sürecinin önemli katılımcılarıdır. Öncelikle, onlar sadece öğretim programını oluşturanlar değil aynı zamanda hayata geçirenlerdir. Öğretmenler sadece öğretim metotları açısından neyi başaracaklarını değil, aynı zamanda programın başarısını değerlendirmek için etkili yollar bulmayı da düşünmelidirler. Öğretim sürecinde planlanmamış bir kayıp yaşamamak adına, öğretmenlerin ne öğreteceği ve neyi nasıl değerlendireceği sistemli bir plan dâhilinde olmalıdır. Öğretmenler, her durumda öğretim sürecindeki aktivitelerini planlamalı, öğrenmenin öngörülen sonuçlarından ve öğretme-öğrenme sürecinin sonunda beklenilen sonuçlardan haberdar olmalıdır. Bu planlama döngüsünün içinde, değerlendirme eğitimin ayrıştırılamaz bir parçasıdır. Değerlendirme, bir dersin amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığını anlamak için bir fırsattır. Etkili değerlendirme stratejileri uygulayarak, öğretmenler not verme, yerleştirme, gelişme, öğrenci ve müfredat ihtiyaçlarını belirleme kararlarını daha iyi verebilir. Değerlendirme öğretmenlerin kendi öğretim süreçlerinde yansıtıcı olmalarını ve öğretim sürecinde kendi değerlendirmelerini yapabilmek için şu kritik sorulara cevap vermelerini gerektirir: " Öğrettiğimizi düşündüğümüz şeyi mi öğretiyoruz?", "Öğrenciler öğrenmeleri gerekeni öğreniyorlar mı?", "Konuyu daha iyi öğreterek daha iyi öğrenmeye teşvik edecek daha etkili başka bir yol var mı?". Bu araştırma İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ), İngilizce Hazırlık Yüksekokulu'nda gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemini İZU İngilizce Hazırlık Okulu B1 seviyesi (Avrupa Ortak Ölçüt Çerçevesine-CEF göre) öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmaya beş ayrı sınıftan 100 B1 seviyesi yabancı dil öğrencisi katılmıştır. Uygulama sürecinin başında, her iki guruba da ön test uygulanmıştır. Deney esnasında, deney guruplarına farklı biçimlendirici değerlendirme teknikleri uygulanmıştır. Diğer tüm şartlar kontrol gurubunda da deney gurubunda da aynı tutulmuştur. Kontrol gurubu hiçbir uygulamaya maruz kalmamıştır. Uygulama sekiz hafta boyunca sürmüştür. Bu sürecin sonunda her iki gurupta son teste tabi tutulmuş ve araştırmacı örneklemlerin üzerinde biçimlendirici değerlendirmenin etkisini değerlendirmiştir. Ön test ve son test sonuçları SPSS (Sosyal Bilimler için İstatistik Paketi) kullanılarak nicel şekilde analiz edilmiştir. Araştırmanın sonunda, deney gurubu öğlencilerinin bazılarına yarı-yapılandırılmış tutum anketi uygulanmıştır. Nitel verilerin analizi için içerik analizi uygulanmış ve anahtar konu ve kategoriler belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractOne of the most demanding steps in teaching is designing. Assessment in Teaching English as a Foreign Language (TEFL) is one of the important milestones of the designing process. Assessment enables identifying what learners know and can do at different stages of the learning process. Assessment is needed by different authorities such as administrators, teachers, parents and students. Administrators require assessment to judge if the planned programs are working properly and to understand if students are making progress in their courses. If the result of the assessment is not satisfactory, it is an indication that it is necessary to change and replan the program for a better achievement of the objectives. The second key player in the assessment process is teachers. Teachers need assessment because they are the bridge between the language program and the target audience (students). They are the main actors in realizing the planned program. Parents are the third key players in the assessment process. They are also important, because they are the most anxious ones to see the concrete results of the "teaching" process in their children's learning. The last but probably most important key player in the assessment process is students. Students are the active agents of their own learning. In order to have a successful learning experience, students should be informed about the requirements of the program and the courses and expectations required of them to succeed. Assessment is key in providing learning results to learners and all other concerning parties. Objectivity and effectiveness of the assessment process is essential in creating an efficient system among these four parties of interest. Teachers are particularly important players in the process of assessment. First, they are not only the designers of their teaching but also the key players of their teaching. Teachers need to think about not only what they are trying to achieve, in terms of the content and the instructional methods, but also effective ways of assessment to evaluate the success of the program. To prevent ending up with a random hit or miss in their teaching process, teachers need to have a systematic planning about what to teach, what to assess and how to assess. Teachers need to plan in advance about their teaching activities, be aware of the proposed outcomes of learning, the results expected at the end of the teaching-learning process. In this cycle of planning, assessment is an indispensable part of education. Assessment is an opportunity to understand whether or not the course objectives are reached. Assessment requires teachers to be reflective of their teaching and answer the following critical questions for self-reflection in the teaching process: "Are we teaching what we think we are teaching?" "Are students learning what they are supposed to be learning?" "Is there a way to teach the subject more effectively, thereby promoting better learning?" Applying effective assessment strategies, teachers can practice better grade decisions, placement, advancement, learners' and curriculum needs. This research was conducted in the English Language classes of the Preparatory School of English in İstanbul Sabahattin Zaim University. The sample for this study comes from 100 B1 level (according to the Common European Framework) English Prep School students of İstanbul Sabahattin Zaim University, School of Foreign Languages Department. In the beginning of the implementation process, the groups were pretested. During the experiment, the experimental sampling groups were provided with different formative assessment techniques. All other conditions will be kept same in both groups: control and experimental groups. The experiment lasted for a period of eight weeks. After this process both groups took a post test and the researcher evaluated the efficiency of the formative assessment techniques on the samples. The pre- and post-test data underwent several statistical analyses using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS 20). In addition, an attitudinal questionnaire for semi-structured interviews with students on formative assessment was implemented to experimental sample students. For the analysis of the qualitative data, content analysis was applied to the interviews and key topics and categories were identified.en_US
dc.description.tableofcontentsIntroduction -- The Importance of Vocabulary in English Language Teaching -- Approaches to Vocabulary Learning Processes -- Explicit Vocabulary Learning -- Assessment in Language Teaching -- Formative Assessment --en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiçimlendirici Değerlendirmeen_US
dc.subjectSonuç (Tamamlayacı) Değerlendirmeen_US
dc.subjectDeğerlendirme Araçlarıen_US
dc.subjectKelime Hazinesini Zenginleştirmeen_US
dc.subjectGeri Bildirim Türlerien_US
dc.subjectPort Folyoen_US
dc.subjectFormative Assessmenen_US
dc.subjectSummative Assessmenten_US
dc.subjectAssessment Instrumentsen_US
dc.subjectVocabulary Enrichmenten_US
dc.subjectFeedback Typesen_US
dc.subjectPortfolioen_US
dc.titleThe effects of formative assessment on EFL learners' vocabulary enrichmenten_US
dc.title.alternativeBiçimlendirici değerlendirmenin öğrencilerin İngilizce kelime hazinesinin gelişmesine olan etkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorYurtdakal, Dinemis Handan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record