Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞirin, Turgay
dc.contributor.authorMetli, Gülay
dc.date.accessioned2019-06-28T12:18:25Z
dc.date.available2019-06-28T12:18:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017
dc.identifier.citationMetli, G. (2017). Ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/470
dc.description.abstractBu araştırmada, araştırma kapsamındaki ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık-siber mağduriyet ve insani değerlerinin demografik özelliklere göre değerlendirilmesi ayrıca bu değişkenlerin kendi aralarında ilişkisi incelenmektir. Araştırma, İstanbul ilinin Bağcılar ilçesindeki 5 resmi ortaokulun 6.,7.,8.sınıflarında eğitim-öğretim gören 191'i kız (%61,8) ve 118'i erkek (%38,2) olmak üzere toplam 309 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin yaşları 12 ile 15 arasında değişmektedir. Araştırmamızda ilişkileri ve bağlantıları inceleyen ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili veriler ''Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Ölçeği''(Arıcak, Kınay ve Tanrıkulu, 2011), ''İnsani Değerler Ölçeği'' (Dilmaç,2007) ve ''Demografik Bilgi Formu ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15 paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada verilerin analizinde İki Bağımsız Örneklem T- Testi, Mann-Whitney U Testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA), Kruskal Wallis Testi, İkili Karşılaştırma (Post Hoc) ve Spearman Korelasyon Testi kullanılmıştır. Yapılan istatistiklerde % 5 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.en_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to search secondary school student's that scope of research, to evaluate according to demographic features of cyberbullying, victimization and human values, also to search these factors between each others. The search was executed in 5 public schools for 5th, 6th and 8th grade students, 191 girls ( % 61,8 ) and 118 boys ( %38,2 ) in total 309 students in İstanbul, Bağcılar. The age of students are varring between 12 and 15. The datas of research were gotten from ''Cyberbullying and Victimization Scale (Arıcak, Kınay and Tanıkulu 2011) Human Values Scale (Dilmaç, 2007)'' and '' Demographic İnformation Form. The Statistical analysis of data received was made on 15 packages. In research analysis; Two Independent Sample Test, Mann-Whitney, U Test, UnilateralVariance Analysis (ANOVA) , Kruskal Wallis Test, Paired Comparision (Post Hoc.), Sperman Correlation Test were used on datas. With % 10 margin of error and .05 level of significance based on performed statistics.en_US
dc.description.tableofcontentsSiber Zorbalık -- Siber Zorbalık Türleri -- Siber Mağduriyetin Görülme Biçimleri -- Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet ve İnsani Değerler İle İlgili Yapılmış Araştırmalar -- Öğrencilerin Siber Zorbalık Durumlarının Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular -- Öğrencilerin İnsani Değerlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular -- Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet ve İnsani Değerler Değişkenleri Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular -- Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet ve İnsani değer Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin Değerlendirilmesine İlişkin Bulgularen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgenlerde Siber Zorbalıken_US
dc.subjectSiber Mağduriyeten_US
dc.subjectİnsani Değerleren_US
dc.subjectCyberbullying of Studentsen_US
dc.subjectCyber Victimisationen_US
dc.subjectHuman Valuesen_US
dc.titleOrtaokul öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe investigation of the relationship between cyberbullying, cyber victimisation and human values of the secondary school studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorMetli, Gülay


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record