Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇayırdağ Acar, Nur
dc.contributor.authorŞakar, Merve
dc.date.accessioned2019-06-28T13:13:38Z
dc.date.available2019-06-28T13:13:38Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016
dc.identifier.citationŞakar, M. (2016). Okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile işe olan yaratıcı katılımları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/485
dc.description.abstractBu çalışma, okul yöneticilerinin liderlik tarzları ile işe olan yaratıcı katılımları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma evrenini 2016 yılı İstanbul İl Merkezi, Bakırköy, Bağcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler ilçelerinde faaliyet gösteren okul yöneticileri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi basit tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 149 okul yöneticisini kapsamaktadır. Yöneticilerin 94‟ünü kadınlar, 55‟ini erkekler oluşturmaktadır. 120 yönetici devlet okulunda, 29 yönetici özel okulda çalışmaktadır. Araştırmada yöneticilerin demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak için "Kişisel Bilgi Formu‟‟, yöneticilerin liderlik özelliklerini belirlemek için " Liderlik Tarzları Ölçeği" ve işe olan yaratıcı katılımlarını incelemek için „İşe Olan Yaratıcı Katılım Ölçeği‟ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde iki bağımsız grup arasındaki karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t-testi, ikiden fazla bağımsız grup arasındaki karşılaştırmalarda Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sürekli değişkenler arasındaki ilişkilerin saptanmasında korelasyon tekniği kullanılmıştır.Yapılan bağımsız örneklem t-testleri sonucunda liderlik tarzı alt ölçeklerinden sadece otokratik liderlik tarzında cinsiyete ve okul türüne göre anlamlı farklılıklar olduğu demokratik, hümanist, bürokratik ve karizmatik liderlik tarzlarının ise katılımcıların mezun oldukları üniversiteye, eğitim durumuna, okul türüne, cinsiyetlerine, yöneticilik yaptıkları eğitim düzeyleri, yöneticilik kıdemlerine ve mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılıklar görülmediği bulunmuştur. Otokratik liderlik kadın yöneticilerde erkek yöneticilere göre ve özel okullarda devlet okullarına göre anlamlı derecede daha yüksektir. Ayrıca yöneticilerin işe olan yaratıcı katılımları da mezun oldukları üniversiteye eğitim durumuna okul türüne, cinsiyetlerine yöneticilik yaptıkları eğitim düzeylerine, yöneticilik kıdemlerine ve mesleki kıdemlerine göre anlamlı farklılıklar göstermemektedir. Bu çalışmanın üçüncü araştırma sorusunda okul yöneticilerinin işe olan yaratıcı katılımları ile liderlik tarzları arasındaki ilişki incelenmiştir. Liderlik ölçeğinin alt boyutları ile işe olan yaratıcı katılım değişkeni arasında hesaplanan Pearson korelasyon değerlerine göre işe olan yaratıcı katılım ile en yüksek ilişkinin hümanist liderlik tarzı arasında ve en düşük ilişkinin ise bürokratik liderlik tarzı arasında olduğu bulunmuştur. Bu araştırmanın sonucunda bürokratik lider özellikleri taşıyan yöneticilerin yaratıcı katılımları en düşük çıkmıştır. Sadece talimatlar ve kurallara bağlı kalmayı tercih etmiş yöneticilerin yaratıcı fikirler ortaya koyması ya da ortaya atılan yaratıcı fikirleri desteklemesi nispeten daha zor olarak nitelendirilebilir. Günümüzde başarıya giden yol, yenilikçi ve yaratıcı olmaktan geçmektedir bu da hümanist liderlerce sağlanabilir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the relation between the leadership styles of school principals and their creative involvement at work. Population of the study was school principals working at Bakirkoy, Bagcilar, Kucukcekmece, Bahcelievler in the year of 2015-2016. As the sample of the study,149 school principals were chosen randomly. Among them 94 were women and 55 were men. One hundred-twenty school principals worked at state schools and 29 of them at private ones. For collecting data, Demographic Information Form, Leadership Styles Questionnaire, and Creative Involvement at Work Scale were used. For data analysis, independent samples t-test, one-way analysis of variance and Pearson correlation techniques were used. Results showed otocratic leadership style significantly higher for women than men and for private schools than public schools. Democratic, hümanist, bureaucratic and charismatic leadership styles and creative involvement at work results were not significantly change according to the demographic information. The strongest correlation between creative involvement at work and leadership styles were between humanistic leadership and the weakest correlation were between bureaucratic leadership.en_US
dc.description.tableofcontentsYaratıcılık -- Liderlik -- Liderlik Türleri -- Liderlik Türleri -- Demokratik Lider -- Okul Liderliğien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleOkul yöneticilerinin liderlik tarzları ile işe olan yaratıcı katılımları arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the relation between the leadership styles of school principals and their creative involvement at worken_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorŞakar, Merve


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record