Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAfat, Nüket
dc.contributor.authorArslan, Nuray
dc.date.accessioned2019-07-02T13:44:52Z
dc.date.available2019-07-02T13:44:52Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationArslan, N. (2018). Öğretmenlerin informal iletişim düzeylerinin örgütsel sinizm ile ilişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/613
dc.description.abstractAraştırmanın amacı öğretmenlerin informal iletişim düzeylerinin örgütsel sinizm ile ilişkisi var olup olmadığını belirlemek ve öğretmenlerin informal iletişim ve örgütsel sinizm düzeylerini bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu; 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili, Bağcılar ilçesinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul ve ortaokullarında görev yapan 405 sınıf ve branş öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi olan, bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan genel tarama (survey) modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Kişisel Bilgi Formu", "İnformal İletişim Ölçeği" ve "Örgütsel Sinizm Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma bulgularında öğretmenlerin demografik yapısına ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiştir. İnformal İletişim ve Örgütsel Sinizm Ölçeği'nin alt boyutlarına ilişkin betimsel istatistik değerleri belirtilmiştir. Verileri analiz yapmak için Bağımsız Grup T Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Tukey Testi, Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Analizlerde SPSS (PASW Statistics 18) paket programı kullanılmış ve araştırmada anlamlılık düzeyi ,05 olarak alınmıştır. Araştırma bulgularına göre İnformal İletişim Ölçeği puanları ile eğitim kademesi, eğitim fakültesi mezunu olma durumu ve yaş değişkeni arasında anlamlı bir fark bulunurken diğer değişkenler (cinsiyet, medeni durum, öğretmenliğin ideal meslek olup olmaması, sosyal dernek ya da sendika üyeliği, en uzun yaşanılan yer, sahip olunan çocuk sayısı, toplam çalışma yılı, bulunduğu okuldaki toplam çalışma yılı, sınıf mevcudu, birlikte çalışılan öğretmen sayısı, branş, işe yerleştirilme tipi, eğitim düzeyi) arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Örgütsel Sinizm Ölçeği Puanları ile eğitim fakültesi mezunu olma, öğretmenliğin ideal meslek olup olmaması, sahip olunan çocuk sayısı, işe yerleştirilme tipi değişkenleri arasında anlamlı bir fark bulunurken diğer değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Pearson korelasyon analizi sonuncunda ise İnformal İletişim Ölçeği toplam puanları ile Örgütsel Sinizm Ölçeği toplam puanları arasında negatif yönde anlamlı olmayan ilişki bulunmuştur. Araştırmanın son bölümünde elde edilen bulgular ışığında sinizmi ortadan kaldırmak ya da azaltmak için çözüm önerilerine yer verilmiştir. Bu araştırmanın gelecekte bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.en_US
dc.description.abstractThis research aims to identify whether informal communication levels of teachers are related to organizational cynicism and to analyze if the teachers' informal communication levels and organizational cynicism vary in terms of some demographic characteristics. The work group of the research consists of 405 classroom and branch teachers who work in primary or secondary schools of ministry of national education in teaching and learning year of 2017-2018 in Bağcılar, İstanbul. In this research, the survey model, which is a quantitative research method that identifies specific characteristics of a group and aims to collect datas, was used. As an item of collecting data, "personal information form", "the scale of informal communication" and "the scale of organizational cynicism" were used, as well. In the research findings, the frequency and percent values related to teachers' demographic structure were presented. The descriptive statistics values based on lower dimensions of scales of informal communication and organizational cynicism were stated, as well. In order to analyse datas, some testing types such as independent samples t test, One-Way Anova, Tukey's test and Pearson correlation analysis were used. In the analyses, SPSS package programme was used and significance level was admitted as ,05. According to the research findings, while there is a significant difference with the points of informal communication scale among the education level, the position of graduating from faculty of education and age factor, there is non-significant difference among the other factors (gender, marital status, if teaching is an ideal profession or not, membership of social association or union, the place lived most, possession of number of children, working time in total, working time in the current school, classroom size, the number of the colleagues, branch, the type of the work placement, educational level). Besides, significant difference was seen among the factors such as position of graduating from faculty of education, the type of work placement if teaching job is ideal profession or not and possession of number of children dealing with the points of organizational cynicism scale but there is no important variation among the factors. As a result of Pearson correlation analysis, there is non-significant relationship in a negative way between the total points of informal communication and organizational cynicism scale. In the final part of the research, solution suggestions were demonstrated to eliminate or reduce cynicism in consideration of obtained findings. This research was aimed to contribute to the studies on this topic in the future.en_US
dc.description.tableofcontentsİletişim Sürecinin Temel Ögeleri -- İletişimin Sınıflandırılması -- Örgütlerde İletişim -- İnformal İletişim -- Örgütlerde İnformal İletişim -- Sinizm Kavramı ve Tanımı -- Örgütsel Sinizm Türleri -- Okullarda Örgütsel Sinizmi Etkileyen Faktörleren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnformal İletişimen_US
dc.subjectÖrgütsel Sinizmen_US
dc.subjectÖğretmenen_US
dc.subjectİnformal Communicationen_US
dc.subjectOrganizational Cynicismen_US
dc.subjectTeacheren_US
dc.titleÖğretmenlerin informal iletişim düzeylerinin örgütsel sinizm ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeThe relationship between informal communication levels of teachers and organizational cynicismen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorArslan, Nuray


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record