Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞirin, Turgay
dc.contributor.authorMemiş, Hülya
dc.date.accessioned2019-07-02T14:18:14Z
dc.date.available2019-07-02T14:18:14Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationMemiş, H. (2018). Manevi danışmanlık uygulamalarının ergenlerin ergenlik sorunlarıyla başa çıkma düzeylerine etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/630
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ergenlere verilen'Grupla Manevi Danışmanlık (İhsan Modeli) '' uygulamalarının ergenlerin ergenlik dönemi problemleriyle başa çıkmalarına olumlu etkisinin olup olmadığını incelemektir. Bu araştırma 2016-2017 eğitim - öğretim yılı, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi Yarımburgaz Mahallesi sınırlarında eğitim veren Yarımburgaz Bilgi Evinde kayıtlı olan 6.7.8. sınıf (12-13-14 yaşlar arasındaki) öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerden 9 kız 4 erkek toplam 13 öğrenci deney grubunu, 3 kız 10 erkek toplam 13 öğrenci kontrol grubunu oluşturmuştur. Uygulama 2016-2017 eğitim öğretim bahar dönemi yapılmıştır. Eğitim programı hazırlandıktan sonra çalışma yapılacak öğrenci grubu seçilmiştir. Gruplar gönüllülük esasına uygun olarak oluşturulmuştur. Uygulamanın başında deney ve kontrol grubuna ön-testler uygulanmış, deney grubuna Grupla Manevi Danışmanlık kapsamında haftada bir gün 30+30 dk. olmak üzere 13 oturumluk İhsan Modeli uygulamaları uygulanmış, kontrol grubu ise herhangi bir uygulamaya tabi tutulmamıştır. Araştırmamızda, 2X2'lik ''ön-test- son-test kontrol gruplu deneysel desen '' kullanılmış, p<0,05 değeri kabul edilerek, istatistiksel testlerin anlamlılık düzeyine bakılmıştır. Araştırmadan elde edilen veri sonuçlarının analizinde, parametrik testleri uygulayabilmek için asgari örnek sayısının 30 olması gerektiğinden hareketle, Non-Parametrik testlerin kullanılmasına karar verilmiştir. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi ve Wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına bilgisayarda''SPSS for Windows 24.00'' istatistik paket programı ile yapılarak bakılmıştır. Araştırma sonucunda, ergenlik döneminde bulunan öğrencilere uygulanan manevi danışmanlık uygulamalarının, ergenlerin sorunlarla baş etme puanlarının yükselmesini sağladığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractPurpose of this study, (Ihsan Modeli) 'given to adolescents is to examine whether the adolescents' positive effects on adolescents' problems to cope with. This research was carried out in Yarımburgaz Information House which is located in Yarımburgaz Quarter of Kucukcekmece District of Istanbul, 2016-2017 academic year. class (between the ages of 12-13 and 14). 9 students, 4 boys, 13 students, 3 girls, 10 boys, total 13 students constituted the control group. The application was made in the spring semester of 2017 education and training. After the training program was prepared, the student group to be studied was selected. The groups were created in accordance with the voluntary nature. Preliminary tests were applied to the experiment and control group at the beginning of the application, 30 + 30 min a day a week for the experimental group. 13 sessions of spiritual counseling programs were given, the control group was not subjected to any application. In the scope of the research, 2x2 "pre-test, experimental design with post-test control group" was used. For statistical tests, the level of significance p <0.05 was adopted. Analysis of the data obtained from the study, parametric tests for the implementation of the minimum sample size should be 30 motion, it was decided to use non-parametric tests. Analysis of the data and the Mann-Whitney U test, Wilcoxon signed-rank test was used in this analysis, the computer "SPSS for Windows 17:00" performed with statistical software package. As a result of the research, it was seen that the spiritual counseling practices applied to the students who were in the adolescence period helped the adolescents to cope with the problems.en_US
dc.description.tableofcontentsErgenlik Tanımları -- Ergenlik Dönemi Özellikleri -- Bedensel Gelişim -- Ahlak Gelişimi -- Toplumsal Ve Sosyal Gelişim -- Bilişsel Gelişim -- Ergenlik Dönemi Sorunları -- Başa Çıkma Davranışı -- Başa Çıkma Davranışıen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.subjectErgenlik Dönemi Problemlerien_US
dc.subjectBaş Etme Davranışıen_US
dc.subjectManevi Danışmanlıken_US
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.subjectAdolescence Problemsen_US
dc.subjectCoping Behavioursen_US
dc.subjectReligious Counselingen_US
dc.titleManevi danışmanlık uygulamalarının ergenlerin ergenlik sorunlarıyla başa çıkma düzeylerine etkisien_US
dc.title.alternativeSpiritual counseling practices effect of adolescents on coping with adolescent problemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorMemiş, Hülya


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record