Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgenel, Mustafa
dc.contributor.authorAygün, Cenk
dc.date.accessioned2019-07-03T07:02:44Z
dc.date.available2019-07-03T07:02:44Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationAygün, C. (2018). Eleştirel liderlik stili ile liderlik uygulamaları arasındaki ilişki. (Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/647
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin eleştirel liderlik stilinin liderlik uygulamalarına etkisinin belirlenmesidir. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İstanbul ili Güngören ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı devlet okullarının ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapmakta olan 360 öğretmen oluşturmuştur. Bu araştırmada veri toplamak amacıyla Kouzes ve Posner tarafından geliştirilen ve Yavuz tarafından Türkçeye uyarlanan Liderlik Uygulamaları Ölçeği (Leadership Practices Inventory), Akan, Yıldırım ve Yalçın tarafından geliştirilen "Liderlik Stilleri Ölçeği" ve araştırmacının geliştirmiş olduğu "Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği" kullanılmıştır. "Eleştirel Liderlik Stili Ölçeği"nin yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda elde edilen faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi ile test edilmiştir. Analizler sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak okul yöneticilerinin eleştirel liderlik stiline çoğunlukla sahip oldukları tespit edilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyetleri, kıdemleri, eğitimleri ve görev yaptıkları okul türü değişkenleri, öğretmenlerin eleştirel liderlik stili algılarında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı sonucuna ulaşılmıştır Son olarak, okul yöneticilerinin eleştirel liderlik stilinin liderlik uygulamalarını yordayıp yordamadığının belirlenmesine yönelik olarak elde edilen bulgulara göre, okul yöneticilerinin eleştirel liderlik stilinin liderlik uygulamalarını yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purposes of this study is to determine the impact of school administrators' leadership styles on leadership practices. The research was conducted using the relational screening model. The study group of the research consists of 360 teachers who work in primary, secondary and high school levels of state schools affiliated with the Ministry of National Education in the Güngören district of Istanbul province in the academic year of 2017-2018. Leadership Practices Inventory" developed by Kouzes & Posner and translated to Turkish by Yavuz, "Leadership Styles Scale" developed by Akan, Yildirim and Yalçın, "Critical Leadership Style Scale" developed by the researcher have been used in order to gather the data. The Exploratory factor analysis was conducted for construct validity of "Critical Leadership Style Scale". The factor structure obtained as a result of the exploratory factor analysis was confirmed by the confirmatory factor analysis. As a result of the analysis, it is determined that the scale is a valid and reliable instrument of measurement. According to the findings of the research; it was found that school principals usually have a critical leadership style based on teachers' opinions. There is not a statistically significant difference in the perceptions of teachers about the school administrators' critical leadership style according to the teachers' gender, seniority, education, and school type variables. Finally, according to the findings obtained in order to determine whether the school administrators' critical leadership style predicts the leadership practices, the school administrators' critical leadership style affects the leadership practices.en_US
dc.description.tableofcontentsLiderlik Kuramları -- Özellikler Kuramı -- Liderlik Stilleri -- Liderlik Uygulamaları Eleştirel düşünme -- Eleştirel Düşünme Becerilerien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEleştirel Liderliken_US
dc.subjectEleştirel Liderlik Stilien_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectEleştirel Düşünmeen_US
dc.subjectCritical Leadershipen_US
dc.subjectCritical Leadership Styleen_US
dc.subjectLeadership Practicesen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectCritical Thinkingen_US
dc.titleEleştirel liderlik stili ile liderlik uygulamaları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between the critical leadership style and leadership practicesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.institutionauthorAygün, Cenk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record