Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgenel, Mustafa
dc.contributor.authorHıdıroğlu, Abdurrahman
dc.date.accessioned2019-07-03T11:50:59Z
dc.date.available2019-07-03T11:50:59Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018
dc.identifier.citationHıdıroğlu, A. (2018). Okul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki ( Tekirdağ örneği). (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/650
dc.description.abstractÇalışmanın amacı öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu araştırmada betimsel ve ilişkisel tarama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın evreni 2017-2018 öğretim yılında Tekirdağ ili ve ilçelerinde farklı türlerdeki resmi okullarda görev yapan kadrolu öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini, küme örnekleme metoduyla belirlenmiş 732 ölçek oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Akan, Yıldırım ve Yalçın (2014) tarafından geliştirilen "Okul Müdürlerinin Liderlik Stili Ölçeği'' Sağır ve Oğuz (2012) tarafından geliştirilen "Örgütsel Sinizm Ölçeği'' kullanılmıştır. Okul müdürlerinin liderlik stillerini ve öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin belirlenmesine ilişkin olarak puanların aritmetik ortalama ve standart sapmaları kullanılmıştır. Değişkenler arasında ilişkilerin belirlenmesinde Pearson Korelasyonu ve Basit Regresyon analizi, gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını ortaya koyabilmek için de Bağımsız Gruplar t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<.05 olarak alınmıştır. Analizler sonucunda öğretmen algılarına göre okul müdürlerinin liderlik stilleri "dönüşümcü lider'' olarak tespit edilirken, okul müdürlerinin liderlik stillerinde cinsiyet, yaş ve kıdem değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmaz iken, okul türü ve branş değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyi "düşük'' düzeyde bulunmuştur. örgütsel sinizm düzeylerinde cinsiyet, yaş ve kıdem değişkenlerine göre gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmazken, okul türü ve branş değişkenine göre gruplar arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Okul müdürlerinin liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasında anlamlı ilişki saptanmıştır. Okul müdürlerinin liderlik stillerinin örgütsel sinizmi yordadığı da bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of the study is to examine the relationship between school principals leadership styles and organizational cynicism. In this research, descriptive and relational screening methods were used. The population of the research consisted of permanent teachers working in different types of official schools in the province of Tekirdağ and its districts in the 2017-2018 academic year. The sample of the study was 732 with the cluster sampling method. Flowing in collecting the data, Akan, Yıldırım and Yalcin (2014) "Developed by Leadership Style Inventory of School Principals' Sağır and Oguz (2012) "Developed by Organizational Cynicism Scale' is used. Pearson Correlation and Simple Regression analysis were used to determine the relationships between the variables and Independent Groups t Test and One-Way Variance Analysis (ANOVA) were used to determine whether there was a significant difference between the groups. Significance level was taken as p <.05. As a result of the analyses, school principals 'leadership styles were determined as "transformational leaders', while school principals' leadership styles were found to be no different between groups than gender, age and seniority variables, while school type and branch variables were found to be significantly different between groups. Teachers ' level of organizational cynicism was found to be "low' ,there was no significant difference between the groups in terms of gender, age, and seniority, whereas there was significant difference between the groups in terms of school type and branch type.The relationship between leadership styles of school principals and organizational cynicism was determined. Leadership styles of school principals were found to be predictive of organizational cynicism. It has also been found that the leadership styles of school principals are based on organizational cynicism.en_US
dc.description.tableofcontentsLider ve Yönetici Karşılaştırması -- Liderin Güç Kaynakları -- Davranışsal Yaklaşımlar -- Durumsallık Kuramları -- Etkileşimci / İşlemsel / Sürdürümcü / Transaksiyonel Liderlik -- Liderlik Stilleri -- Örgütsel Davranış -- Örgütsel Sinizm -- Örgütsel Sinizmi Oluşturan Temel Faktörler -- Örgütsel Sinizm Türleri -- Örgütsel Sinizm ve Etkileri -- Liderlik Stilleri ve Örgütsel Sinizmen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectLiderlik Stillerien_US
dc.subjectSinizmen_US
dc.subjectÖrgütsel Sinizmen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectLeadership Stylesen_US
dc.subjectCyncismen_US
dc.subjectOrganizational Cynicismen_US
dc.titleOkul müdürlerinin öğretmenler tarafından algılanan liderlik stilleri ile örgütsel sinizm arasındaki ilişki ( Tekirdağ örneği)en_US
dc.title.alternativeThe relati̇onshi̇p between leadershi̇p styles of school principals and organi̇zati̇onal cynicism according to teachers percepti̇ons( Teki̇rdağ sample)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record