Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYaşar Ekici, Fatma
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:24Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:24Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjMk5URXhNUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/759
dc.description* Fatma Yaşar Ekici. Yrd. Doç. Dr. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği, El-mek: fatmayasarekici@hotmail.com
dc.description.abstractEğitim ve demokrasi birbiriyle yakından ilişkili iki kavramdır. Eğitimin en önemli görevlerinden biri demokratik yaşam tarzını benimsemiş bir toplum oluşturmaktır. Bu da demokrasiyi yaşam biçimi haline getirmiş ve olumlu demokratik tutuma sahip öğretmenler yetiştirmekle mümkündür. Bu araştırma, öğretmen adaylarının demokratik tutumları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma örneklemini, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 2014-2015 yaz döneminde pedagojik formasyon programında öğrenim görmekte olan toplam 126 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Demokratik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Demokratik Tutum Ölçeği, Tutum Araştırma Laboratuvarı tarafından geliştirilen Teacher Opinionaire on Democracy ölçeğinin G ve H formlarından oluşturulmuştur. Ölçeğin Türkçeye adaptasyon, geçerlik -güvenirlik çalışmaları Gözütok (1995) tarafından gerçekleştirilmiş ve ölçeğin güvenilirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Bunun yanında öğretmen adaylarının demografik bilgilerini elde etmek amacıyla araştırmacı kullanılmıştır. Araştırma verileri Bağımsız Grup t Testi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis H Testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda görülmüştür ki; öğretmen adaylarının demokratik tutumları medeni durum, çocuk sayısı, gelir düzeyi, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi ve ailedeki kardeş sayısına göre farklılaşmamakta; cinsiyet ve yaşa göre ise farklılaşmaktadır. Buna göre; kız öğretmen adaylarının demokratik tutumları, erkek öğretmen adaylarına göre daha olumludur ve 31-35 yaş aralığında olan öğretmen adaylarının demokratik tutumu, 20-25 yaş aralığında olan öğretmen adaylarından daha olumludur.en_US
dc.description.abstractEducation and democracy are two concepts that are closely related with each other. One of the most important tasks of education is to create a society that has embraced the democratic way of life. This is possible by training teachers that has a positive democratic attitude and democratic life style, too. The aim of this reseach is examining the relationship characteristics of the prospective teachers. The research sample consists of 126 prospective teachers that study in pedagojical formation program at İstanbul Sabahattin Zaim University in the summer period of 20142015. The research was conducted in the "İlişkisel Tarama" model. The tool that were used for data collection is Democratic Attitude Scale. This Scale consists of G and H forms of Teacher Opinionair on Democracy Scale that was developed by Attitudes Research Laboratory. Turkish adaptation, validity and reliability studies of the scale were conducted by Gözütok (1995). The reliability coefficient of the scale is .87. Besides that, Demographic Data Form that was developed by researcher was used in order to obtain demographic information of prospective teachers. In order to analize research data, Independent Groups t-Test, Mann-Whitney U Test and Kruskal-Wallis H Test technics were used. At the end of the research, it was found that the democratic attitudes of prospective teachers did not differ significantly in terms of marital status, number of children, level of income, education level of mother, education level of father and number of siblings in family. But, the democratic attitudes of prospective teachers showed a significant difference in terms of gender and age. Accordingly; democratic attitudes of women are more positive than men. Democratic attitudes of prospective teachers that are at the age of 31-35 are more positive than prospective teachers that are at the age of 20-25.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMehmet Dursun Erdem
dc.relation.ispartofTurkish Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDemokratik tutum
dc.subjectÖğretmen adayları
dc.subjectDemokratik tutum ölçeği
dc.subjectDemocratic attitudes
dc.subjectPropective teachers
dc.subjectDemocratic attitude scale
dc.titleÖğretmen adaylarının demokratik tutumları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship between democratic attitudes and demographic characteristics of the prospective teachersen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage593en_US
dc.identifier.endpage602en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorYaşar Ekici, Fatma
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record