Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSözkesen, Zehra
dc.contributor.authorBektaş, Murat
dc.contributor.authorÖztürk, Candan
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:27Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:27Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.issn1305-0397
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRjMk1qTXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/787
dc.description* Zehra SÖZKESEN (Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, İzmir, Türkiye) , *Murat BEKTAŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Yüksek Okulu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye) , *Candan ÖZTÜRK (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye)
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma ilköğretimde altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencilerinin algıladıkları ebeveyn kontrolünün sigaraya yönelik algılarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini altı, yedi ve sekizinci sınıfl arda okuyan toplam 514 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Çocuk Karar Denge Ölçeği” ve “Anne-Baba İzlem Ölçeği Ergen Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik hesaplamalar, Kruskal wallis analizi, ileri analiz için düzeltilmiş bağımsız gruplarda t-testi ve düzeltilmiş Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin ebeveyn tutumunu ilgili, az ilgili ve ilgisiz olarak algılama durumlarına göre çocuk karar denge ölçeğinin yarar alt boyutundan aldıkları puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Ebeveyn kontrolü ile okul izlemi alt boyutu sigara yarar algısı, sağlık izlemi alt boyutu sigara zarar algısı ve kısıtlayıcı izlem alt boyutu sigara yarar algısı puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Algılanan ebeveyn kontrolü yüksek olan çocukların sigara yarar algıları düşük ve sigara zarar algıları yüksek bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractAim: To examine the effects of parental control perceived by sixth-, seventh- and eighth-grade elementary school students on their perceptions of smoking. Methods: The study sample comprised 514 sixth-, seventh- and eighthgrade students. Data were collected by the Child Decision Balance Scale and Parent Monitoring Scale Adolescent Form. Mean value, percentage calculations, Kruskal Wallis analysis, t-test in corrected independent groups for advanced analysis and corrected Mann-Whitney U test were used in the evaluation of the data. Results: A statistically signifi cant difference was detected between the mean scores of the students (p&lt;0.05) in the smoking benefi t perceptions according to the status of perceiving the parental attitude interest, low-interest and non-interest. Likewise, statistically signifi cant differences were found between the students’ mean scores of smoking benefi t perceptions in the school monitoring subdimension of parental control, in the health monitoring subdimension of smoking risk perceptions, and in the restrictive monitoring subdimension of smoking benefi t perceptions (p&lt;0.05). Conclusion: It was determined that smoking benefi t perceptions of the children with highly perceived parental control were low while their smoking risk perceptions were high.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherKoç Üniversitesi
dc.relation.ispartofHemşirelikte Eğitim ve Araştırmaen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectEğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectSigara yarar ve zarar algısı
dc.subjectEbeveyn kontrolü
dc.subjectKarar denge ölçeği
dc.subjectAdölesa
dc.subjectSigara
dc.subjectSmoking benefit and risk perception
dc.subjectParental control
dc.subjectDecision balance scale
dc.subjectAdolescent
dc.subjectSmoking
dc.titleEbeveyn Kontrolünün Öğrencilerin Sigaraya Yönelik Algılarına Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Parental Control on Students’ Perceptions of Smokingen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentSağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage32en_US
dc.identifier.endpage40en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorÖztürk, Candan
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record