Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞirin, Turgay
dc.date.accessioned2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.accessioned2019-08-13T09:35:30Z
dc.date.available2019-08-31T12:10:23Z
dc.date.available2019-08-13T09:35:30Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationŞirin, T. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Dini Tutumları İle Ruh Sağlığı İlişkisinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , PSİKOLOJİ , 65-88 . Retrieved from http://www.itobiad.com/tr/pub/issue/30702/318601
dc.identifier.issn2147-1185
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpjMU56azBOQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12436/811
dc.description* Turgay Şirin. Doç. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye. turgay.sirin@izu.edu.tr
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin dini tutumları ile ruh sağlığı arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Araştırmanın örneklemini 315 kız ve 76 erkek olmak üzere toplamda 391 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu, Ok-Dini Tutum Ölçeği ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS-21 programı kullanılmıştır. Araştırma neticesinde araştırmaya katılan öğrencilerin dini tutumları ile KSE puanları arasında genel anlamda anlamlı bir ilişki bulunamazken, dini tutum puanları ile KSE'nin "Hostilite" alt faktöründe negatif yönlü zayıf bir korelasyonel ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca dini tutum puanlarında, cinsiyet, akademik başarı, anne ve babanın eğitim seviyesi açısından anlamlı farklılıklar tespit edilirken, KSE puanlarının yalnızca yaş ile negatif yönlü anlamlı korelasyonel ilişkisi tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractThe aim of this research is to investigate the relationship between the religious attitudes of university students and mental health. The study was carried out by the volunteer university students in Istanbul. The study group consisted of 391 persons, 315 female and 76 male. Personal Information Form, Ok-Din Attitude Scale and Brief Symptom Inventory (BSI) were used as data collection tools. As a result of the research, there was no significant relationship between the religious attitudes of the research group and the BSI scores in general, but a negative correlative correlation was found between the religious attitude scores and the "Hostility" subscale of the BSI. Moreover, significant differences were found in religious attitude scores, gender, academic success and educational level of parents. There was a negative correlation between age and BSI scoresen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherMustafa Süleyman ÖZCAN
dc.relation.ispartofİnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDini tutum
dc.subjectRuh sağlığı
dc.subjectDin psikolojisi
dc.subjectPsikoloji
dc.subjectReligious attitude
dc.subjectMental health
dc.subjectPsychology of religion
dc.subjectPsychology
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Dini Tutumları İle Ruh Sağlığı İlişkisinin İncelenmesien_US
dc.title.alternativeThe Research of Relationship Between The Religios Attitude And Mental Health in Students of Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentEğitim Fakültesien_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.endpage88en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]
dc.institutionauthorŞirin, Turgay
dc.department-tempİstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesien_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record